دوره آموزش خلبانی هواپیماهای فوق سبک
شرکت راز طلایی پرواز با مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری و با بهره گیری از اساتید مجرب درمقاطع ul.ppl ، (گواهینامه خلبانی شخصی فوق سبک ) ul.cpl ( گواهینامه خلبانی حمل ناظرتفریحی فوق سبک ) ,و IP(گواهینامه معلم پرواز )اقدام به برگزاری دوره های آموزشی و جذب دانشجو می نماید .

شرایط عمومی ثبت نام :

1- دارای سلامت کامل جسمی و روانی طبق تایید پزشک سازمان هواپیمایی کشوری

2- نداشتن هیچگونه سابقه کیفری و مجازات

3- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

4-داشتن 18 سال کامل جهت انجام پرواز SOLO

 

مشخصات دوره آموزش  ul.ppl :

 

 

جمع كل آموزش تئوري 80 ساعت

جمع كل آموزش پروازي 30 ساعت

110 ساعت = UL-PPL جمع کل آموزش

 

اختیارات دارنده گواهینامه UL.PPL(گواهینامه  خلبانی شخصی هواپیمای فوق سبک ):

 

الف ) دارﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﺒﺎن ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪه اي ﮐﻪ ﺑﺮ روي آن آﻣﻮزش و آزﻣﻮن ﭘﺮوازي ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ، در ﺷﺮاﯾﻂ VFR و ﺗﺎ ﺷﻌﺎع 25 ﻧﺎﺗﯿﮑﺎل ﻣﺎﯾﻠﯽ اﻃﺮاف ﻓﺮودﮔﺎه و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮواز ﻣﺤﻠﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

 

ب ) دارﻧﺪه ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ UL-PPL ﺑﺎﮔﺬراﻧﺪن 40 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮواز ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮوازﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﻧﺪه اي ﮐﻪ آﻣﻮزش و آزﻣﻮن ﭘﺮوازي داده اﺳﺖ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻫﻤﺮاه (بدون اﺧﺬ وﺟﻪ) ﺗﺎ ﺷﻌﺎع 25 ﻧﺎﺗﯿﮑﺎل ﻣﺎﯾﻠﯽ اﻃﺮاف ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوازﻫﺎي آﻣﻮزش ﻧﺎوﺑﺮي ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 دوره ul.CPR(گواهینامه خلبانی حمل همراه تفریحی ):

 

شرایط عمومی دوره UL.CPR:

 

الف) دارا بودن گواهینامه UL.PPL با ریتینگ ناوبری بر روی نوع وسیله پرنده مورد تقاضا 

ب( دارابودن گواهينامه پزشكي معتبر
ج( گذراندن دوره آموزش تئوري در مرکز آموزش مورد تاييد برابر جدول شماره 3
د( گذراندن دوره آموزش پروازي در مرکز آموزش مورد تاييد برابر جدول شماره 3
ه( موفقيت در آزمونهاي تئوري برگزار شده مرکز آموزش مورد تاييد برابر جدول شماره 3
و( موفقيت در آزمون پروازي برگزار شده توسط معلم خلبان منتخب
ز( دارا بودن حداقل 130 ساعت تجربه پروازي

 

 

جمع کل آموزش تئوري = 60 ساعت جمع کل آموزش پروازي = 70 ساعت
130 ساعت = UL-CPR جمع كل ساعت آموزش

 

اختیارات دارنده گواهینامه UL.CPR(گواهینامه خلبانی حمل همراه تفریحی ):

 

الف ) دارنده اين گواهينامه مي تواند به عنوان خلبان نوع وسيله پرنده اي که بر روي آن آموزش و آزمون پروازي داده، در شرايط VFR و با رعايت ساير الزامات اين شيوه نامه پرواز شخصي محلي يا ناوبري انجام دهد.

ب ) دارندۀ اين گواهينامه مي تواند به عنوان خلبان نوع هواپيمايي که بر روي آن آموزش و آزمون پروازي است تحت نظر موسسات مجاز در شرایط VFR و سایر مقررات این شیوه نامه اقدام به حمل همراه تفریحی (در ازای  اخذ وجه و یا غیر آن) نماید.

 

دوره معلم خلبانی هواپیماهای فوق سبک IP. UL:

این دوره ویژه دارندگان گواهینامه خلبانی حمل مسافر با هواپیمای شخصی UL.CPR می باشد و حداقل سن شرکت در این دوره 21 سال تمام است .

 

شماره تماس  مشاوره و تعیین وقت قبلی جهت انجام ثبت نام دوره های خلبانی شخصی  :

071-32627444

09906741341

 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : 25کیلومتری جاده شیراز-اصفهان ، قبل از ورودی زرقان ، فرودگاه زرقان

تلفن : 32627444-071

       09906741341

        09172482800

ایمیل : razgoldenfly@gmail.com

در خبرنامه سایت عضو شوید

با وارد کردن ایمیل خود اولین نفری باشید که از اخبار و رویدادهای ما با خبر می شوید